Mae Ystafell Dynhau’r Cyhyrau Canolfan Hamdden Llanisien Nawr Ar Agor

Mae Canolfan Hamdden Llanisien Better yn falch o gyhoeddi y bydd ganddi Fyrddau a Chadeiriau Tynhau Shapemaster. Yn wahanol i offer ymarfer corff traddodiadol, nid yw ystod o offer ymarfer corff Shapemaster yn dibynnu’n unig ar gryfder cyhyrau ond ar system bŵer electronig sy’n eich galluogi i weithio’n oddefol neu’n weithredol, yn dibynnu ar eich gallu. Mae’r offer yn berffaith ar gyfer y rheiny sydd yn dymuno:

  • Colli pwysau
  • Adfer siâp
  • Gwella symudedd
  • Tynhau’r cyhyrau
  • Gwella cryfder

Gan nad oes angen i chi greu’r grym symud, nid oes angen i chi drechu diffyg egni er mwyn defnyddio’r offer, felly mae'n ddewis perffaith i unrhyw un ailgydio mewn ymarfer corff ar ôl cyfnodau o seibiant neu ddiffyg gweithgarwch, Gan gynnwys yr henoed neu’r rheiny â phroblemau symudedd.

Os ydych yn cael eich dychryn gan amgylchedd campfa draddodiadol neu’n teimlo’n anghyfforddus ynddi, lleolir y 12 darn offer tynhau i ffwrdd o’r brif gampfa felly mae’n berffaith i chi ymlacio a mynd ar eich cyflymder eich hun.

Y 12 darn o offer tynhau sydd ar gael yw Penolau a Boliau, Corff Uchaf a Chluniau, Pen y Cluniau, Pwlofer Ystum, Crensiad y Bola, Lleihau’r Canol, Pwlofer Abdomen, Bron a Choesau, Beic Traws, Dringwr ar eich Eistedd, Camwr Plyg i'r Ochr, Dip Cyhyryn Triphen a Chwrl Coes.

Gellir hefyd ddefnyddio’r offer i reoli ac adfer y bobl hynny sy’n byw gyda chyflyrau megis MS, Fibromyalgia ac yn dilyn Strôc.

Galwch draw yn y ganolfan a chael cip o gwmpas a thrafod y cynigion aelodaeth gwych sydd ar gael.

 

CYSYLLTWCH Â NI

Diweddariad Gwasanaeth

Diolch unwaith eto am eich amynedd yn ystod ein gwaith adnewyddu yn Better Llanishen Leisure Centre, mewn partneriaeth â Chyngor Caerdydd. Gweler isod ddiweddariad ar y cynnydd a fu yn yr adnewyddu hyd yma.

DERBYNFA

Rydym yn falch o gyhoeddi fod ardal y Dderbynfa bellach ar agor yn dilyn yr adnewyddu, felly mae mynediad i’r adeilad drwy’r brif fynedfa.

TO CANOL

Gan fod y to wedi dioddef o ddŵr yn gollwng yn ysbeidiol dros y blynyddoedd, rydym yn falch o gyhoeddi y caiff y to cyfan ei adnewyddu mewn camau. Bydd gwaith yn dechrau ar 22 Ionawr 2018 a’i gwblhau fis Ebrill 2018. Bydd ardal waith ddiogel i’r contractwyr to wedi ei neilltuo yng nghefn y ganolfan a fydd yn mynd â 7 man parcio.

YSTAFELLOEDD NEWID MERCHED

Mae’r gwaith adnewyddu yn yr ystafelloedd newid yn parhau i fynd rhagddo. Gobeithiwn y bydd yr ystafelloedd newid i ferched wedi ailagor erbyn canol mis Mawrth, ond byddwn yn cysylltu yn nes at yr amser i gadarnhau’r dyddiad.  

YSTAFELL TYNHAU CYHYRAU

Bydd ystafell Tynhau Cyhyrau â 12 bwrdd yn cael ei osod y mis hwn a gobeithiwn agor y gwasanaeth newydd hwn ar 25 Ionawr 2018. Cadwch lygad ar website am ragor o wybodaeth.

TOILEDAU LLAWR GWAELOD

Bydd gwaith adnewyddu yn dechrau ar y toiledau llawr gwaelod ddiwedd mis Mawrth 2018. Bydd y toiledau yn cau am 3 wythnos wrth i’r gwaith fynd rhagddo. Byddwn yn cysylltu yn nes at yr amser gydag amlinelliad o fynediad i’r toiledau yn ystod yr ailwampio.

Mae arwyddion wedi’u gosod yn y lleoedd perthnasol i’ch cyfeirio fel y bo’n briodol.  Rydym ni’n bwriadu amharu cyn lleied â phosibl yn ystod y gwaith, ac rydym ni’n addo y bydd hi’n werth aros.

CYSYLLTU Â NI                          

Ymddiheurwn ymlaen llaw am unrhyw anghyfleustra y gallai’r tarfu ei achosi ac os oes unrhyw ymholiadau gennych, cysylltwch ag aelod o’r tîm Llanishen Leisure Centre drwy ffonio 02920 762411 neu drwy anfon e-bost.

Mae Ystafell Tynhau’r Corff Canolfan Hamdden Llanisien ar ei ffordd!

Mae’n bleser gennym gyhoeddi y bydd gan Ganolfan Hamdden Llanisien fyrddau a chadeiriau tynhau’r corff Shapemaster yn gynnar yn 2018.

Yn wahanol i offer ymarfer corff cyffredinol, nid yw offer ymarfer corff Shapemaster yn dibynnu ar system bweru electronig gan eich galluogi i weithio’n oddefol neu’n actif, yn dibynnu ar eich gallu.

Gan nad oes rhaid i chi ddarparu’r grym symud, nid oes rhaid i chi oresgyn anegni er mwyn defnyddio’r offer, felly mae’n ddewis perffaith i unrhyw un sy’n dod yn ôl i ymarfer corff ar ôl cyfnodau o orffwys neu anweithgarwch, gan gynnwys yr henoed neu’r rheiny â phroblemau symudedd.

Os ydych yn teimlo’n anghyffyrddus mewn campfa draddodiadol, mae’r 12 darn o offer tynhau’r corff wedi’u lleoli i ffwrdd o’r brif gampfa felly maen nhw’n berffaith i chi ymlacio a mynd ar eich cyflymder eich hun.

Y 12 darn o offer tynhau’r corff sydd ar gael yw Bums and Tums, Fly and Thighs, Hipster, Posture Pullover, Tummy Crunch, Waist Away, Ab Pullover, Chest and Legs, Cross Cycle, Seated Climber, Side Bend Stepper ,Tricep Dip a Leg Curl.

Gellir hefyd defnyddio’r offer i reoli ac adsefydlu’r rheiny sy’n byw â chyflyrau megis Parlys Ymledol, Ffibromyalgia ac ôl-strôc.

Hefyd, rydym yn cael darn enghreifftiol o offer sy’n cyrraedd y ganolfan ddydd Mercher 13 Rhagfyr felly dewch draw i gael cipolwg.

MAE EICH STIWDIO NEWYDD SBON YNG NGHANOLFAN BETTER LLANISIEN AR AGOR NAWR!

Mae ein stiwdio newydd sbon ar agor nawr! Yn cynnwys llawr â sbringiau newydd, mae’n lle perffaith ar gyfer dosbarthiadau ffitrwydd.

 

Gweler ein hamserlen ar gyfer dosbarthiadau ffitrwydd yma.

 

CADWCH LE NAWR

UWCHRADDIO’R DDERBYNFA

Bydd gwaith i uwchraddio’r dderbynfa yn dechrau ddydd Llun 20 Tachwedd a bydd yn cynnwys lloriau, nenfydau a goleuadau newydd i greu lle agored gwell. Caiff derbynfa dros dro i gwsmeriaid ei chreu yn y caffi a chaiff ciosgau hunanwasanaeth eu gosod yn fuan i leiahau amser ciwio. Cyhoeddir mwy o wybodaeth am sut i ddefnyddio’r ciosgau newydd hyn yn y man.

 

Cewch ddiweddariadau yma.

Mae ein stiwdio beicio grŵp newydd yng Nghanolfan Hamdden Llanisien ar agor nawr!

Mae ein stiwdio grŵp newydd ar agor nawr! Rydym wedi gosod ein hoffer Technogym newydd sbon ac mae’r gampfa yn edrych yn wych.  

Mae gennym 24 beic ar gael i’w harchebu. 

Gweler ein hamserlen ar gyfer y dosbarthiadau beicio grŵp yma.

Stiwdio Beicio Grŵp Newydd

Mae llawer o gynnydd yn cael ei wneud ar ein stiwdio beicio grŵp newydd.  Mae’r system awyru wedi’i gosod, y waliau wedi’u paentio a’r drysau newydd wedi’u gosod.

Bydd y llawr yn cael ei osod yr wythnos hon a grid goleuadau newydd yn cael ei osod – gan gynnwys set o oleuadau disgo!

Bydd bleindiau tywyll yn cwblhau’r edrychiad.

Cartref newydd ar gyfer y beiciau Technogym newydd sbon! 

Cynnydd gyda’r ystafelloedd newid.

Mae ein contractwyr wedi bod yn gweithio ar baratoi cam cyntaf y gwaith adnewyddu ar yr ystafelloedd newid.

Gallech fod wedi eu clywed yn gweithio gyda’u driliau.

Mae ein campfa newydd yng Nghanolfan Hamdden Llanisien nawr ar agor!

Mae ein campfa newydd ar agor! Rydym wedi gosod ein hoffer Technogym newydd sbon ac mae’r gampfa’n edrych yn grêt.

Mae'r Cae Bob Tywydd wedi'i osod!

Mae'r cae bob tywydd wedi'i osod ac mae'r gampfa'n edrych yn wych!

Cofiwch gadw llygad ar ein tudalen adnewyddu am fwy o ddiweddariadau.

Yn fuan – Ystafelloedd Newid Newydd!

Dros y misoedd nesaf bydd ein hystafelloedd newid yn newid yn ystafelloedd newid gwlyb a sych ar wahân.

Felly, tra bo’r gwaith adnewyddu’n mynd rhagddo, bydd peth tarfu y mae angen i chi wybod amdano rhwng 25 Medi a 4 Rhagfyr.

Cau Ystafelloedd Newid y Merched Dydd Llun 25 Medi

Caiff ystafelloedd newid y merched eu cau am ddiwrnod ddydd Llun 25 Medi er mwyn i waith adeiladu gael ei wneud.   Bydd angen i ferched ddefnyddio ystafelloedd newid y dynion am y diwrnod, tra bydd y dynion yn defnyddio’r ystafelloedd newid awyr agored am y diwrnod.   Cofiwch nad oes unrhyw loceri yn yr ystafelloedd newid awyr agored, felly darperir llefydd i fagiau yn y gampfa, wrth ochr y pwll ac yn y brif neuadd.

Cawodydd, Ystafelloedd Newid, Tai Bach a Mynediad i’r Pwll y Dynion

Bydd ystafelloedd newid y dynion ar gau o ddydd Mawrth 26 Medi tra bydd cam cyntaf y gwaith adnewyddu yn digwydd. Bydd cyfleusterau cawod a newid dros dro i ddynion mewn rhan wedi ei wahanu yn ardaloedd newid y merched; bydd sgrin yn llwyr wahanu’r ddwy ran. Bydd gofyn i ddynion ddefnyddio’r toiledau gyferbyn â’r dderbynfa a bydd y mynediad i’r pwll trwy’r ystafell cymorth cyntaf.

Ystafelloedd Newid a Chawodydd y Merched

Caiff rhan sych ystafelloedd newid y merched ei lleihau er mwyn rhoi cawodydd a chytiau newid penodol i’r dynion dros dro. Bydd sgriniau yn rhannu’r ddwy ran yn llwyr. Ni fydd tai bach y merched na’r mynediad i’r pwll yn newid.

Bydd arwyddion yn yr ardaloedd perthnasol i’ch arwain yn briodol. Byddwn yn ceisio sicrhau cyn lleied o darfu â phosibl yn ystod cyfnod y gwaith ac rydym yn addo y bydd yr aros yn werth chweil! Dewch yn ôl yma ar gyfer y newyddion a gwybodaeth am y cynnydd, neu holwch aelod o staff yn ystod eich ymweliad nesaf.

Gwaith Ychwanegol yn y Dyfodol

Pan fo cam un wedi ei gwblhau, bydd cyfleusterau ar wahân i ferched a dynion ar agor ac ar gael i’w defnyddio. Bydd cam cau yn cychwyn gwaith adnewyddu i ystafelloedd newid y merched yn fuan ym mis Rhagfyr 2017 a bydd y gofod yn newid yn ystafelloedd newid sych yn unig i ddynion a merched.

Mae’r Llawr i Lawr!

Mae’r gwaith o adnewyddu’r gampfa wedi mynd yn ei flaen yn dda’r wythnos hon.

Mae’r llawr newydd wedi’i osod yn y gampfa ac mae’n edrych yn wych!

Cadwch olwg ar y dudalen hon am fwy o’r wybodaeth ddiweddaraf.

Yn Fuan – Ein Stiwdio Beicio Grŵp a Beiciau TechnoGym Newydd

Rydym ar bigau’r drain i weld ein stiwdio beicio grŵp newydd yn symud i lawr cyntaf y ganolfan.

Bydd 24 beic sbin TechnoGym ar gael yno.

Yn Fuan – Cymrwch Gip ar Ddelwedd 3D o’n Campfa Newydd!

Yn Fuan – Rydym yn gweddnewid yr Ardal Weithgareddau Uchaf yn gampfa fodern a deinamig gydag offer TechnoGym newydd.

Dyma ddelwedd 3D ohoni!

Gwaith adnewyddu Canolfan Hamdden Llanisien yn mynd rhagddo!

Mae’n dda gennym gyhoeddi bod gwaith adnewyddu’n cael ei wneud yng Nghanolfan

Hamdden Llanisien.

Dros yr wythnosau nesaf bydd yr ardal weithgareddau uchaf yn cael ei thrawsnewid yn gampfa fodern a deinamig, sy’n ysgogi pobl i fod yn fwy actif yn fwy aml.

Bydd yn cynnwys:

  • Adnewyddu’r ystafelloedd newid ac ymolchi
  • Stiwdio ddawns newydd lle mae’r gampfa ar hyn o bryd
  • Derbynfa well
  • Ciosgau cyflym newydd
  • Man penodedig ar y llawr cyntaf ar gyfer dosbarthiadau sbin

Fel nad ydym yn effeithio gormod ar aelodau’r gampfa, bydd y gampfa bresennol ar agor fel arfer nes i’r gampfa newydd sbon agor. Bydd newid bach i amserlenni dosbarthiadau ffitrwydd a’r brif neuadd dros y cyfnod hwn felly ewch i’r amserlen ar ein gwefan neu darllenwch yr hysbysfwrdd yn y dderbynfa i ddysgu mwy.

Byddwn hefyd yn diweddaru’r dudalen hon dros y cyfnod adnewyddu fel eich bod yn gwybod beth sy’n digwydd a sut mae’r gwaith yn dod yn ei flaen.